Ekologická - vodopropustná dlažba


ekologicka vodopropustna dlazbaProč ekologické dlažby DRAINSTON protect a GEOSTON protect?

 • Ekologie – chrání a zlepšují kvalitu vody, půdy a ovzduší
 • Cena – snižují náklady na stavbu
 • Kvalita - povrchová úprava, vzhled a využití

Ekologie

Většina zákonů, vyhlášek a doporučujících ustanovení se věnuje čištění odpadních splaškových vod. To, že dešťové vody ze zpevněných ploch, komunikací a parkovišť jsou značně znečištěné provozem motorové dopravy je pomíjené. Proto dochází ke kontaminaci potoků, vodních nádrží, řek a následně moří.

Prezentované  dlažby

 • Propustí do půdy veškerou dešťovou vodu v místě dopadu a okamžitě ji čistí.
 • Absorbují ropné a další nebezpečné látky vypouštěné na zpevněné plochy z dopravních motorových prostředků
 • Nedochází k odvodu dešťových vod mimo území trubními systémy a tím vysoušení půdy, úbytku podzemních vod a vody, která se následně odpařuje do ovzduší.
 • Nezatěžuje blízké vodoteče a vodní plochy nárazovými přítoky dešťových vod a tím snižují tvorbu povodní.

Cena

 • Není třeba stavět dešťovou kanalizaci.
 • Není třeba stavět lapoly a jiná zařízení na zachytávání ropných látek tedy těžkých kovů a uhlovodíků.
 • Není třeba navrhovat a realizovat retenční nádrže, složité trubní retenční systémy a další systémy regulující odtok vody do potoků a řek.

Vyloučením výše uvedených investičních celků není třeba řešit stavební přípravu, projektováni, realizaci, investorskou činnost a následně jejich provoz a údržbu. Tím se výrazně snižují náklady investorů, majitelů a následných provozovatelů ploch.
Minimalizujete zákonem stanovené daně ze zpevněných ploch.

Kvalita

Dlažby DRAINSTON protect, GEOSTON protect a další vodopropustné dlažební systémy:

 • Jsou vyráběny nejmodernější technoliogíí a z nejkvalitnějších materiálů zaručující kvalitu, trvanlivost a stálobarevnost produktů.
 • Mají za sebou dlouholeté zkušební a testovací období.
 • Chrání a zlepšují životní prostředí a stát finančně podporuje stavby, které přispívají ke zlepšení životního prostředí.

Více jak 30 let zkoumání a více jak 10 let praxe a realizací dávají záruku, že tyto doporučené systémy splňují požadované hodnoty a náročná kritéria na ekologii a kvalitu. Výrobce tyto systémy průběžně zkoumá, vyhodnocuje a zlepšuje.

V čem jsou jedinečné tyto dlažby

 • Chrání podzemní vodu a půdu proti znehodnocení těžkými kovy a uhlovodíky.
 • Propustí veškerou dešťovou vodu v celé ploše, nebo speciálně tvořenými spárami.
 • Princip ochrany vod a půdy tkví v tom, že prezentovaná dlažba má podkladní vrstvu a spáry vyplněné speciální směsí sypkých materiálů, které absorbují škodlivé látky. 
 • Dešťová voda dopadající na plochu se v celé ploše čistí, ukládá, vsakuje a odpařuje. Tím se tyto systémy odlišují od používaných systémů, které vodu centralizují, akumulují a následně odvádí z území, které je měněno na zpevněné plochy.

GEOSTON protect

 • Propustí veškerou dešťovou vodu v celé ploše.
 • Dlažba je natolik porézní, že umožní infiltrovat veškerou dopadající dešťovou vodu celým svým povrchem a tělem dlažby. 
 • Dlažba propustí více jak 270 l/s/ha. V laboratorních podmínkách bylo naměřeno více jak 500 l/s/ha. 
 • Dlažba se nedoporučuje instalovat tam, kde může docházet k výraznému znečišťování ploch a tím omezení funkčnosti dlažeb (např. zemědělské provozy, lomy a podobná zařízení).
 • Tato dlažba má výhody v tom, že nemusí mít potřebnou plochu spár pro zachování infiltrace vody do podloží. Vytvořené plochy jsou s minimálními spárami a tím pohodlné pro chůzi a provoz.

Zaujala vás ekologická-vodopropustná dlažbaKontaktujte nás a rádi vám na ni připravíme nabídku.

Prezentace ekologické dlažby - pptx (4,31Mb)